Ochrana osobních údajů | Carlsbad Plaza


Ověřit dostupnost
cab_arrow
cab_arrow  • cz
  • en
  • de
  • ru

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a touto cestou bychom vám chtěli předat důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

EDEN GROUP a.s., IČ 263 40 062, se sídlem Na Vyhlídce 50/93, 360 01 Karlovy Vary, zpracovává následující osobní údaje.

U vašich pobytů v našem hotelu:

Kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě, kterou jste vyplnili při započetí svého pobytu v našem hotelu:

-jméno a příjmení, příp. titul
-datum narození
-adresa trvalého pobytu
-telefonní a e-mailové spojení

Údaje obsažené v návrhu na zdravotní nebo lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:

-údaje o zdravotní pojišťovně
-číslo pojištěnce
-údaje o diagnóze
-údaje o navrhované délce pobytu

Údaje o vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našem zařízení a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče

V případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně vašeho čísla účtu)

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

 

2. NA ZÁKLADĚ ČEHO, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje vyplněné v registrační kartě a údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi vámi a naší společností, jejíž předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči získáváme od Vaší zdravotní pojišťovny. Obdobně též údaje o vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

V případě, kdy jste nám poskytli souhlas ke zpracovávání vašich kontaktních údajů a údajů o vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Účelem zpracování je zde naše možnost informovat vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu vašeho léčebného pobytu v našem zařízení a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našem zařízení nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či vámi jako samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování vašich osobních údajů bychom vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

 

3. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME, ČI PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

 

4. VAŠE PRÁVA DLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

-právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme

-právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné

-v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů)

-právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování

-právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou

-v případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas

-kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

-máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese EDEN GROUP a.s., Na Vyhlídce 50/93, 360 01 Karlovy Vary, nebo emailem na sales@edengroup.cz

 

5. PRAVIDLA COOKIES

Tato pravidla popisují, jak můžeme na našich webových stránkách používat cookies. Pro správnou funkčnost této webové stránky, můžeme do vašeho zařízení umístit malé datové soubory cookies. Cookies, které používáme, nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytnout vám službu co nejvíce na míru. 

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do vašeho přístroje při návštěvě naší webové stránky. Soubory cookies jsou pak odeslány zpět na původní webové stránky při každé následující návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která daný soubor cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele. Umožňuje take webové stránce zapamatovat si vaše akce a předvolby (například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíte na webové stránky nebo při procházení jednotlivých sekcí. Existuje několik různých typů souborů cookies, z nichž každý má jiný účel. Některé soubory cookies se například používají pro zapamatování akce uživatele, pro identifikaci uživatele nebo pro online behaviorální reklamu.

JAKÉ TYPY COOKIES MOHOU BÝT POUŽITY?

Nezbytné Cookies

Nezbytné soubory cookies jsou potřebné pro to, abyste se mohli pohybovat po webové stránce a používat její funkce. Tyto cookies používáme k tomu, abychom povolili služby, o které jste výslovně požádali.

Výkonnostní Cookies

Výkonnostní soubory cookies jsou cookies, které sbírají informace o způsobu využití webové stránky uživatelem, například jaké sekce uživatelé nejvíce navštěvují.  Tyto cookies využíváme k anonymnímu sběru informací o sekcích, které jste navštívili.

Funkční Cookies

Funkční soubory cookies jsou cookies které umožňují webovové stránce zapamatovat si uživatelské předvolby (jméno, adresa, jazyk). Tyto cookies používáme k zapamatování předvoleb uživatelů pro vylepšení uživatelské zkušenosti.

Reklamní Cookies

Reklamní soubory cookies jsou cookies, které slouží k doručování reklam, které jsou relevantnější pro zájmy uživatele. Pamatují si, že uživatel předtím navštívil webovou stránku. Jsou často spojeny s funkčností webu. Tyto soubory cookies používáme ke shromažďování informací o vašich zvycích při procházení webové stránky, aby reklama byla relevantní pro vás a vaše zájmy.

Reklama na míru

Pokud máte ve svém zařízení povoleny soubory cookies, ukážeme vám reklamy na naše webové stránky. Google a třetí strany zobrazují naše reklamy na různých internetových stránkách. Pokud máte zapnuté soubory cookies, můžete vidět reklamu na tyto webové stránky na jiných webových stránkách.

Cookies třetích stran

Na našich webových stránkách můžeme nainstalovat soubory cookies třetích stran. Soubory cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než webovou stránkou, kterou uživatel prohlíží. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie na dané webové stránce, jedná se o cookie třetí strany.

JAKÉ SOUBORY COOKIES JSOU POUŽÍVÁNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Na této webové stránce jsou použité následující soubory cookies – chcete-li se z těchto cookies odhlásit, přečtěte si níže uvedenou sekci nazvanou "Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?"

Bookassist cookies:

Bookassist session cookie je nezbytně nutný soubor cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, udržuje uživatelskou relaci. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist conversion tracking cookie je výkonnostní cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, sleduje konverzi. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist booking reference cookie je funkční cookie, není nezbytný pro poskytovanou službu, uchovává preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist cookies policy cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, je používán k zobrazení pravidel souborů cookies při první návštěvě. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist Home Popup a Abandon Popup cookies jsou funkční cookies, nezbytné pro poskytovanou službu, využité pro sběr informací o popups. Jsou ovládány společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist newcms cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, ukládá preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist CMS cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, udržuje relaci na webových stránkách hotelu a udržuje preference uživatele jako je volba jazyka. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Google cookies:

Google cookies jsou cookies třetích stran, ovládané společností Google a mohou být zpřístupněny společnosti Bookassist a hotelu. Pro více informací o Google cookies viz: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analytics je výkonnostní cookie třetí strany, je nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru informací o využití webové stránky. Pro více informací o Google Analytics viz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en

Google Remarketing je cookie třetí strany pro reklamu (Advertising) a reklamu na míru (Tailored Advertising), není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit k zobrazení cílené reklamy dle zájmů uživatele.

Google Adwords je výkonnostní cookie třetí strany, není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru statistických dat o využití a konverzi.

Jiné cookies třetích stran:

Facebook, Twitter a Google+ jsou cookies třetích stran pro sdílení sociálních médií (Social Media sharing), nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládany danými třetími stranami.

Vimeo a Youtube jsou cookies třetích stran používány pro zobrazení videa, nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládány danými třetími stranami.

Bookassist uvádí detailní seznam cookies, které používá zde: https://bookassist.org/cookieslist/

Budou soubory cookies využívány k jiným účelům než uvedeným výše?

Soubory cookies nebudou použity k jiným účelům než uvedeným výše, nicméně se tyto zásady cookies mohou čas od času měnit. Proto je vaší povinností přečíst si nejaktuálnější pravidla cookies, kdykoli použijete naše služby nebo navštívíte naše webové stránky.

Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?

Cookies můžete ovládat a / nebo smazat, jak chcete - podrobnosti najdete na www.aboutcookies.org

Můžete smazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby se zabránilo jejich umisťování. Pokud tak učiníte, pravděpodobně budete muset manuálně upravit některé preference pokaždé, když navštívíte webové stránky a některé služby a funkce nemusí fungovat. 

Chcete-li se odhlásit ze služby Google Analytics, navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chcete-li se odhlásit ze služby reklam na míru (Tailored Advertising), navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Tailored Advertising http://www.networkadvertising.org/choices/

Vezměte prosím na vědomí, že zablokováním souborů cookies je možné, ze nebudete moci využít plnou funkčnost těchto webových stránek, zejména pak použití rezervačního systému k dokončení rezervace.

Vaše právo na soukromí?

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními údaji, které poskytnete na těchto webových stránkách, bude zacházeno s ohledem na odpovídající standardy zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s ohledem na příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pokud po poskytnutí osobních údajů požadujete kopii nebo chcete o nich diskutovat, opravit je nebo smazat, kontaktujte nás. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených výše.

Změny zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a publikovat změny bez specifického oznámení uživatelům webových stránek.